Se alla

Friskolor i Härryda del 2

Tisdag 22 juni 2021

Liberalerna i Härryda är negativa till att enskilda näringsidkare skall kunna gynnas av politiska beslut. Förbudet mot gynnande av enskild är en hörnsten i den kommunala verksamheten och bottnar i den hänsyn till allmänintresset som kommunerna ska visa, liksom grundläggande demokratiska värden om likabehandling och objektivitet. Ytterligare ett syfte är att skydda kommunen mot att, skattemedel, kommunala medel och tillgångar används på ett olämpligt sätt. Förbudet är en följd av kravet på att kommunala verksamheter ska motiveras utifrån ett allmänt kommunalt intresse och komma alla till del.

Skolverksamhet, hemtjänst, äldreboenden och kulturskoleverksamhet är exempel på områden som kan påverkas av subventioner till enskilda företag. Om Härryda kommun vill göra avsteg från principerna om stöd till enskilda näringsidkare så måste dessa avsteg vara transparenta, generella och permanenta. Justeringarna skall kunna nyttjas av alla, privata, kooperativa såväl som offentliga utövare. Fri konkurrens på lika villkor är en bärande princip för Liberalerna i Härrydas ställningstagande. Redan idag ser vi hur kulturskolan i Härryda med kommunala subventioner kan bedriva sin verksamhet till en fjärdedel av kostnaderna för de privata. Detta hade inte varit möjligt om kulturskolorna agerat på lika villkor.

Beslut som innebär stöd till enskilda enligt ovan kan bara tillåtas om det finns sakliga eller synnerliga skäl för beslutet, d.v.s. att det finns ett så starkt allmänt intresse att det väger upp bedömningen.

Liberalerna i Härryda menar att det ytters sällan föreligger sådana skäl och menar att riktade stöd till enskilda bör undvikas i syfte att upprätthålla en fri konkurrens och tillse att medborgarnas pengar inte onödigtvis förbrukas för att gynna enskilda näringsidkare.