Se alla

Barnen ska känna studiero och trygghet i skola

Lördag 4 september 2021

I Härryda kommun ökar antalet hemmasittare beroende på att de känner sig otrygga i skolan. Liberalerna tar elevernas studiero och trygghet på allvar. Dessvärre har många skolor problem med stökiga klassrum, mobbning och ordningsproblem.
En skolgång präglad av trygghet och god arbetsmiljö är en förutsättning för elever att lyckas. Det är den skolgången vi politiker ska erbjuda elever i den svenska skolan. Allt annat vore ett misslyckande. Men ordningsproblemen i svensk skola är stora och allvarliga. Studieron minskar, anmälningarna till Skolinspektionen ökar och det allvarliga våldet eskalerar. Det är därför mycket glädjande att Liberalerna nu får igenom flera viktiga förändringar i skollagen som ger förstärkningar av lärares befogenheter, sanktionsmöjligheter gentemot elever samt satsningar på förebyggande arbete utifrån elevers och skolpersonals behov.
I den skrivelse som i veckan skickas ut på remiss föreslår vi och regeringen bland annat förbud mot mobiler i klassrummen och att det ska bli enklare att omplacera mobbare. Det är frågor som Liberalerna länge drivit och nu verkar bli verklighet. Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Den som blir utsatt för mobbning och kränkningar ska aldrig behöva byta skola. Istället är det mobbaren som ska flyttas. Lärare ska inte heller behöva argumentera om omhändertagande av mobiler, utan lektioner ska vara mobilfria för att skapa studiero, men även för att förebygga kränkande filmning eller fotografering. En skola som präglas av stök och oordning leder till sämre skolresultat. Det blir svårt att koncentrera sig, sänder signalen att det som sker i skolan inte är så viktigt och lärare får svårare och mindre tid att lära ut. Skolpersonal ska nu få bättre möjlighet att ingripa för att avvärja våld och rektorer får utökade möjligheter att snabbt omplacera eller stänga av elever. Det handlar om elever som vid flera gånger brutit mot regler, stört undervisningen, hotat, varit våldsamma eller kränkt andra.
Liberalerna har alltid värnat trygghet och studiero i skolan. Det är helt avgörande om eleverna ska kunna fokusera på skolarbetet och lärarna på undervisning. Vi sätter skolan först.
ANDERS HALLDÉN
Liberalerna i Härryda