Se alla

Skolan

Skolans viktigaste uppgift är ge eleverna kunskap och att fostra dem till goda samhällsmedborgare med grundläggande värderingar. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för fortsatt bildning.

Skolan ska både utmana, uppmuntra och stimulera varje enskild elevs lust att lära utifrån dennes individuella förutsättningar. För barnens hälsa och trygghet och för att främja lärandet måste elevhälsovården ha tillräckliga resurser

Föräldrarna har det yttersta ansvaret för sina barns utbildning och har också en lagstadgad rätt att fritt välja skola. Konkurrens mellan kommunala och fristående skolor stimulerar utvecklingen och ger föräldrar valfrihet. Kommunen ska därför stödja och underlätta för alternativa etableringar inom skolan.

Kommunen ska också arbeta för att elever och föräldrars delaktighet i skolan stärks. Höjda kvalitetskrav och förbättrad kvalitetsuppföljning skapar förbättrade och konkurrenskraftiga skolor vilket ytterst ska bidra till att fler elever blir behöriga till gymnasiet. Ökade krav kräver mer resurser.

Liberalerna i Härryda vill att

  • kvaliteten i skolan ska stärkas
  • elever får det stöd och den hjälp som krävs för att de ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar grundskolan
  • alla barn i behov av särskilt stöd har rätt till riktade insatser
  • det ska vara obligatoriskt för skolan att anordna läxläsningsstöd
  • skolans personal kontinuerligt utbildas så att de kan förhindra mobbning, trakasserier och skolk
  • elever och lärare ska garanteras en lugn och trygg arbetsmiljö
  • all skolpersonal ska uppleva Härryda som en bra kommun att arbeta i
  • elever med annat modersmål än svenska ska kunna utveckla och fördjupa sina kunskaper i modersmålet
  • elever inom grundskolan och gymnasium ska få god information och stöd att göra väl underbyggda studie- och yrkesval