Se alla

Jämställdhet – liberal feminism

Liberal feminism handlar om kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt

Det liberala uppdraget går ut på att frigöra individen från de begränsningar som bristande jämställdhet innebär och bekämpa de attityder och föreställningar som ligger bakom.

Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Liberalerna vill:

Liberalerna i Härryda vill att

  • pojkar och flickor ska ha likvärdiga förutsättningar under skoltiden och till en bra fritid
  • barnomsorg, skola och fritidshem ska arbeta för att bryta etablerat könsrollstänkande
  • kommunen aktivt arbetar för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män

.

Jämställdhet mellan könen är därför en viktig fråga för Liberalerna i Härryda. Både män och kvinnor ska kunna känna sig trygga, kunna göra karriär och få vara nära sina barn i vår kommun. Liberalerna vill därför att det underrepresenterade könets situation särskilt uppmärksammas och att jämställdhetsarbete ska bedrivas i kommunens alla verksamheter, såsom t.ex. i skolan, inom fritidsverksamheten och inom äldre- och handikappomsorgen,