Se alla

Ekonomi

Utan en ekonomi i balans har vi ingen möjlighet att bevara vårt välstånd. En sund ekonomi innebär att såväl skatteuttag som kommunala avgifter hålls på en så låg nivå som möjligt, liksom att de pengar som tas in förvaltas effektivt till gagn för medborgarna.

För att öka förvaltningens och sektorernas effektivitet ska kvalitetssäkring och utvärdering av kommunens samtliga verksamheter prioriteras, bl.a. genom målstyrning med uppföljning av satta mål och genom lärdomar från andra framgångsrika kommuner Effektiviseringsarbetet kan underlättas av att delar av den kommunala verksamheten konkurrensutsätts. Dagens inslag av andra aktörer än kommunen bör öka.

För att möjliggöra ökad produktivitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna krävs gott ledarskap, hög flexibilitet och stor självständighet bland medarbetarna.

Liberalerna i Härryda vill att

  • andelen resurser till kommunens kärnverksamheter långsiktigt ska öka på ett sådant sätt att en låg kommunalskatt kan bibehållas
  • brukarnas valfrihet när det gäller kommunal service ska öka genom att konkurrensutsätta fler verksamheter inom skola och vård/omsorg och samhällsbyggnad
  • kommunen ska vara en decentraliserad organisation, med stora möjligheter för såväl anställda som brukare att påverka genom ett öppet och tillmötesgående klimat
  • kommunens soliditet efter varje mandatperiod bör vara lägst på den nivå som gällde vid periodens början, och bör långsiktigt höjas
  • planeringen ska följa långsiktigt beslutade mål där eventuella överskott eller underskott går in i kommande budgetar
  • kommunen kvalitetssäkrar sina leverantörer av varor och tjänster